Oznámení týkající se možného porušení zákona o ochraně oznamovatelů

Oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“), můžete učinit v případě, že jste se o jednání ve společnosti Jiří Janoščín (dále jen „Společnost“), které má znaky trestného činu nebo přestupku, případně porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, dozvěděli v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností pro Společnosti. To znamená kromě pracovněprávního vztahu např. i při samostatné výdělečné činnosti nebo činnosti na základě smlouvy mezi Společností a jejím smluvním partnerem. Podle okolností ale není vyloučeno přijetí oznámení ani od jiných osob. Další informace jsou obsaženy v ustanovení § 2 ZOO. Oznámení lze učinit i anonymně.

Příslušná osoba k přijetí a zpracování oznámení

Příslušnou osobou k přijímání a zpracování oznámení v rámci Společnosti je: Jiří Janoščín

Podání oznámení

Oznámení možných protiprávních jednání v rámci Společnosti lze podat následujícími způsoby:

Elektronicky

e-mail: ochranaoznamovatelu@ajtrusty.cz

Písemně

listovní podání na adresu: Na Padělkách 799/10, 64100 Brno k rukám příslušné osoby a s označením „NEOTVÍRAT“

Osobně

Lze si domluvit osobní schůzku s příslušnou osobou prostřednictvím jejího telefonního čísla +420602770340 nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu ochranaoznamovatelu@ajtrusty.cz

Budete-li souhlasit, z osobního rozhovoru bude pořízen zvukový záznam, případně je možné vyhotovit zvláštní záznam z toho jednání, který zachytí jeho obsah, přičemž budete mít možnost se k němu následně vyjádřit.

Lhůty k vyrozumění oznamovatele

Příslušná osoba je povinna posoudit oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení, bude-li znát jeho totožnost. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, a to nejvýše dvakrát. V takovém případě budete písemně vyrozuměni o prodloužení lhůty i jeho důvodech před uplynutím lhůty. V případě, že nebude shledáno podezření ze spáchání protiprávního jednání nebo že by se oznámení zakládalo na nepravdivých informacích, budete o tom rovněž informováni.


 

Ochrana oznamovatele

Příslušná osoba zachovává důvěrnost ve vztahu k totožnosti oznamovatele i informacím uvedeným v oznámení.

Každý oznamovatel má právo na ochranu proti jakýmkoli odvetným opatřením i pouhé hrozbě takových opatření. Ochrana před odvetným opatřením však nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích.

Alternativní podání oznámení

Ministerstvo spravedlnosti

Oznámení také lze podat prostřednictvím oznamovacího systému provozovaného Ministerstvem spravedlnosti, který je přístupný na internetových stránkách: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Finanční analytický úřad (dále „FAÚ“)

Pokud se jedná o protiprávní jednání ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, tak je možné oznámení podat prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného FAÚ. Další informace a kontakty pro podání oznámení jsou na internetových stránkách FAÚ: https://fau.gov.cz/kontakty.