Pojištění majetku

Pojištění majetku je určeno zejména pro občany a subjekty typu společenství vlastníků. Pojistit lze veškerý movitý i nemovitý majetek, vlastní i cizí. Jedná se o jedno ze základních pojištění, jehož cílem je ochrana majetku proti nepředvídatelným událostem.

 • Pojištění domácnosti
 • Pojištění rodinného domu
 • Pojištění bytového domu
 • Pojištění rekreační budovy a domácnosti
 • Pojištěn bytové a nebytové jednotky
 • Pojištění stavby
 • Pojištění odpovědnosti

Majetkové pojištění má charakter smluvního škodového pojištění. Nejrozšířenější je pojištění nemovitého a movitého majetku.
Základní pojistná nebezpečí. Pojištění se sjednává  pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci.

 • požárem a jeho průvodními jevy
 • výbuchem
 • úderem blesku
 • nárazem, nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu
 • nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu
 • povodní nebo záplavou
 • vichřicí
 • krupobitím
 • sesouváním půdy,zřícením skal nebo zemin,sesouváním nebo zřícením lavin
 • zemětřesením
 • tíhou sněhu nebo námrazy
 • pádem stromů,stožárů nebo jiných předmětů
 • kapalinou unikající z vodovodních zařízení nebo médiem vytékajícím z hasicích zařízení
 • přetlakem nebo zamrznutím
 • krádeží, loupeží, odcizení
 • vandalismus
 • zatečení atmosférických srážek
 • aerodynamický třesk

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Pojištění se sjednává pro případ zákoníkem práce nebo obdobným právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného (zaměstnance) za škodu vzniklou zaměstnavateli při plnění pracovních úkolu v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo v přímé souvislosti s nimi.

Pro koho je pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli určeno

 • Zaměstnancům podle zákoníku práce
 • Příslušníkům vybraných bezpečnostních sborů při výkonu služby

Druhy škod, které pojištění kryje

 • Škody na životě
 • Škody na zdraví
 • Škody vzniklé poškozením či zničením věcí
 • Finanční škody vyplývající ze škody na životě, zdraví, věci
 • Čistě finanční škody