Pojištění vozidel

Pojištění vozidel je určeno všem osobám a podnikatelským subjektům, kteří vlastní a provozují motorová a přípojná vozidla. Nabídka pojistných produktů je velmi pestrá, mimo několika variant povinného ručení a havarijního pojištění je možno vybírat ze široké škály doplňkových pojištění.

Jedná se především a tyto pojištění:

 • Povinné ručení (pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
 • Havarijní pojištění
 • Pojištění čelního skla (všech skel) vozidla
 • Úrazové pojištění osob ve vozidle
 • Pojištění zavazadel
 • Pojištění nájmu náhradního vozidla
 • Pojištění asistenčních služeb
 • Pojištění právní ochrany

Povinné ručení

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, spíše známé pod pojmem povinné ručení je pojištění, které je ze zákona povinen uzavřít vlastník vozidla.

Pojištěného chrání před nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného v případě škody způsobené provozem vozidla.
Povinné ručení za Vás uhradí škody způsobené třetí osobě při autonehodě vzniklé Vaší vinou. Veškeré tyto nároky mohou dosahovat až milionových částek.

Pojištění odpovědnosti vzniká na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistníkem a pojistitelem. Uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti je povinen vlastník tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla, nestanoví-li tento zákon jinak. Tím není dotčeno právo uzavřít pojistnou smlouvu osobou, která je osobou odlišnou od vlastníka tuzemského vozidla nebo řidiče cizozemského vozidla. Z povinného ručení  má pojištěný právo, aby za něj v případě pojistné  události pojistitel nahradil škodu vzniklou jinému v souvislosti s provozem vozidla.

Bezprostředně po uzavření pojistné smlouvy, týkající se tuzemského vozidla, vydá pojistitel pojistníkovi zelenou kartu.
Pojištění odpovědnosti se vztahuje na každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě.

Nestanoví-li Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) jinak, má pojištěný právo, aby pojistitel za něj uhradil v rozsahu a ve výši podle občanského zákoníku poškozenému

 1. způsobenou škodu na zdraví nebo usmrcením,
 2. způsobenou škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat,
 3. ušlý zisk,
 4. účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků podle písmen a) až c); v souvislosti se škodou podle písmene b) nebo c) však jen v případě marného uplynutí lhůty nebo neoprávněného odmítnutí anebo neoprávněného krácení pojistného plnění pojistitelem.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění začíná tam, kde končí povinné ručení. Slouží k ochraně motorového vozidla, to znamená, že nás pojištění chrání před havárií, vandalismem, kráděží a i případně živelnými událostmi. Zabezpečuje tedy majitele vozidla prakticky proti všem rizikům, které mu v souvislosti s vlastnictvím a provozem vozidla hrozí.

Je to pojištění smluvní a dobrovolné, záleží tedy pouze na individuálním uvážení každého majitele, zda si toto pojištění sjedná či nikoliv.

Nejčastěji se využívá pojištění typu „allrisk“ – co není vyloučeno v pojistných podmínkách je pojištěno. Zahrnuje všechna důležitá rizika, jako je poškození nebo ztráta motorového vozidla, odcizení, škody způsobené požárem, výbuchem, živelními událostmi, střetem a zaviněným jednáním cizí osoby.

Doplňková pojištění

Spolu s povinným ručením i havarijním pojištěním je možno sjednat řadu doplňkových pojištění vztahujících se na vybrané části vozidla, přepravované osoby a zavazadla, případně další benefity či služby. Jedná se např. o pojištění čelního skla nebo všech skel, úrazové pojištění přepravovaných osob, pojištění zavazadel, pojištění náhradního vozidla, pojištění asistenčních služeb, pojištění střetu se zvěří, pojištění živelních událostí. Některá z těchto doplňkových pojištění mohou být automaticky součástí povinného ručení či havarijního pojištění.