Životní pojištění

Životní pojištění pomáhá zmírnit nepříjemné důsledky nahodilých situací a finančně zajistit osoby blízké. Je to produkt jehož hlavním posláním je chránit tyto osoby, jednak finančně, ale také v případě, že by nečekaně došlo k větší změně v jeho postavení ve společnosti

Toto pojištění nabízí klientům velké množství variant a možností uspokojení jejich individuálních potřeb. Jedna z důležitých úloh je zajistit klienta proti rizikům v každodenním životě. Výhodou je, že pojištění garantuje sjednanou částku právě pro případ nahodilých událostí od prvního okamžiku pojištění, kdežto uspořená částka je k dispozici až na konci pojistného období.

V současné době se nabízí 3 typy životního pojištění:

Rizikové životní pojištění

Neobsahuje žádnou spořící složku, veškeré zaplacené pojistné je spotřebováno na krytí pojistné ochrany, v případě ukončení pojistné smlouvy není vyplaceno žádné plnění, k výplatě částky dochází pouze v případě úmrtí klienta nebo v případě sjednání připojištění.

Kapitálové životní pojištění

Obsahuje spořící složku, která podléhá zhodnocení dle garantované úrokové sazby. Na konci pojištění  obdrží pojištěný výplatu dle pojistné smlouvy.

Investiční životní pojištění

Obsahuje spořící složku, která nepodléhá garantované úrokové sazbě. Riziko spořící složky leží na klientovi, podle zvolené strategie.

Možnosti připojištění k životnímu pojištění

 • úrazové pojištění osob pro případ smrti následkem úrazu
 • trvalých následků úrazu
 • tělesného poškození způsobeného úrazem
 • denního odškodného za dobu léčení následků úrazu
 • pojištění pro případ pracovní neschopnosti
 • pojištění pobytu v nemocnici následkem úrazu
 • pojištění pro případ vážných onemocnění
 • pojištění pro případ hospitalizace
 • pojištění pro případ plné invalidity s výplatou důchodu
 • pojištění pro případ zajištění zdravotní péče

Při rozhodování, jaký typ životního pojištění zvolit, je potřeba si uvědomit, že velkou roli hrají i další skutečnosti, kterými jsou například daňové  aspekty, povinnost sjednat životní pojištění při žádosti o hypoteční úvěr apod.

Podmínky stanovené zákonem

Podmínky pro uznání daňových výhod soukromého životního pojištění upravuje zákon č. 586/1192 Sb. o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Soukromým životním pojištěním se dle tohoto zákona rozumí životní a důchodové pojištění sjednané pro případ:

 • dožití
 • smrti nebo dožití
 • smrti nebo dožití s pojištěním invalidity

Podle novelizace tohoto zákona je od 1.5.2004 soukromé životní pojištění daňově uznatelné za předpokladu, že splňuje následující podmínky:

 • pojištěný je zároveň pojistníkem (tzn. tím, kdo uzavřel pojistnou smlouvu)
 • smlouva je sjednána minimálně na dobu 5 let
 • smlouva je sjednána minimálně do roku, kdy pojištěný dosáhne 60 let

V případě, že pojistné (nebo jeho část) hradí za pojištěného zaměstnavatel, musí být ve smlouvě ujednáno, že právo na plnění z těchto pojistných smluv má pojištěný zaměstnanec.

V případě smrti pojištěného mají právo na plnění osoby určené ve smlouvě s výjimkou zaměstnavatele, který hradil pojistné.

Daňové výhody

Stát podporuje životní pojištění formou daňových výhod:

Zaměstnavatel

 • zaplacené příspěvky zaměstnanci na životní pojištění jsou považovány za náklady - max. do výše 8.000 Kč za zdaňovací období na jednoho zaměstnance
 • z příspěvků zaměstnancům neplatí zaměstnavatel sociální ani zdravotní pojištění.

Zaměstnanec

 • od základu daně z příjmu si může každý rok (resp. zdaňovací období) odečíst pojistné zaplacené zaměstnavatelem až do výše 12 000 Kč
 • z pojistného placeného zaměstnavatelem zaměstnanec neplatí sociální ani zdravotní pojištění.

zpět