Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu Vás zabezpečí pro případ potřeby uhradit škodu způsobenou jinému subjektu, k níž došlo v souvislosti s Vaší podnikatelskou činností.

Přehled typů odpovědnostních pojištění

 • Základní odpovědnost za škody podnikatele
 • Odpovědnost silničního přepravce vyplývající z přepravních smluv
 • Odpovědnost za výrobek
 • Pojištění zastupitelstva měst a obcí

Další skupinou pojištění jsou rizika, jejichž pojištění je dáno zákonem, jedná se o povinné smluvní pojištění.

Profesní odpovědnost

 • provozovatele zdravotnického zařízení
 • pojištění zprostředkovatelů, likvidátorů pojistných událostí
 • pojištění auditorů, daňových poradců a účetních
 • pojištění veterinárních lékařů 
 • pojištění dražebníka
 • pojištění pro případ úpadku cestovních kanceláří
 • pojištění odpovědnosti za škody v důsledku závažné havárie (ekologické škody)
 • pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla

U odpovědnostního pojištění se navíc sjednává pojištění dle územního rozsahu a to např. ČR, Evropa, USA a Kanada příp. celý svět.
Pojištění majetku a odpovědnosti patří mezi základní a nezbytné produkty pojistné ochrany a to jak u firem tak i občanů.

Stavebně montážní pojištění

Základní koncepcí stavebně montážního pojištění je poskytnout ochranu v průběhu montáže nebo stavby díla. Je určené všem subjektům, kteří se účastní na stavbě nebo montáži díla, včetně investora. Pojištění lze sjednat jednotlivě pro konkrétní dílo, nebo jako rámcové pro všechna díla, která splňují stanovené podmínky.

Stavebně montážní pojištění se skládá z:

 • pojištění věcných škod na díle, které se vztahuje zejména na živelní škody, odcizení, vandalismus, pád věci, náraz, škody způsobené neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou apod.
 • pojištění odpovědnosti za škody na majetku a na zdraví, které vzniknou v souvislosti se stavbou nebo montáží třetím osobám
 • pojištění ušlého zisku investora v případě opožděného zprovoznění díla v důsledku škody na díle

V závislosti na sjednaném rozsahu pojištění může pojištění dále zahrnovat například:

 • škody na díle vzniklé během zkušebního provozu a záruční doby
 • škody, které si způsobí subjekty zúčastněné na budování díla navzájem

Díky stavebně montážnímu pojištění získáte komplexní pojištění rizik spojených se stavbou nebo montáží.

zpět